Όροι Χρήσης Λογισμικoύ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ INFOKEY

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Infokey Software Solutions Υπηρεσίες Πληροφορικής Μον. Ε.Π.Ε., που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Περικλέους αρ.26, Τ.Κ. 152 32 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής καλούμενης “INFOKEY”) και ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονατι στο πεδίο ‘Πελάτης’ του νόμιμου παραστατικού πώλησης και εκπροσωπείται νόμιμα, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Η INFOKEY να του παραχωρήσει άδεια χρήσης προγράμματος της σειράς προϊόντων INFOKEY μετά από δική του απαίτηση με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιέχονται παρακάτω στην παρούσα σύμβαση.

1.    Ορισμοί

Οι ακόλουθες εκφράσεις, εάν δεν απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, θα έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω:

1.1  “Πρόγραμμα” είναι η εφαρμογή λογισμικού (application software) της σειράς προϊόντων INFOKEY, με τα στοιχεία που εμφαίνονται επί του Δελτίου Αποδοχής της παρούσας στο πεδίο “Πρόγραμμα”, καθώς και τυχόν νέες βελτιωμένες εκδόσεις (updates) αυτής, που θα διατεθούν στον Πελάτη με βάση αυτή τη Σύμβαση ή Σύμβαση Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

1.2  “Αμοιβή Παραχώρησης Άδειας Χρήσης” (License Fee) σημαίνει την αξία παραχώρησης της άδειας χρήσης, η οποία ενσωματώνεται στην τιμή διάθεσης του Προγράμματος και κατεβλήθη από τον Πελάτη στην INFOKEY ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (μεταπωλητή).

 

2.     Περιεχόμενο της Άδειας Χρήσης

Η παραπάνω άδεια χρήσης παρέχει αποκλειστικά στον ΠΕΛΑΤΗ τα ακόλουθα δικαιώματα*:

2.1 Επιτρέπεται να εγκαταστήσει, να χρησιμοποιήσει, να έχει πρόσβαση, να εμφανίσει, να εκτελέσει ή να εργαστεί με άλλον τρόπο (“ΕΚΤΕΛΕΣΗ”) με ένα αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του για το ίδιο λειτουργικό σύστημα, μόνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθμό εργασίας.

2.2 Επιτρέπεται να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το προϊόν λογισμικού σε πέραν του ενός υπολογιστές μόνο αν έχει προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την αντίστοιχη άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τη INFOKEY ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη (μεταπωλητή).

2.3 Επιτρέπεται, επίσης, να αποθηκεύσει ή να εγκαταστήσει ένα αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως σε ένα διακομιστή δικτύου, που θα χρησιμοποιείται μόνον για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ του μέσω εσωτερικού δικτύου. Όμως, πρέπει να αποκτήσει και να αφιερώσει μία Άδεια Χρήσης για κάθε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ στον οποίο ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από το αποθηκευτικό μέσο. Μια άδεια χρήσης για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν επιτρέπεται να μοιράζεται ή να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η INFOKEY επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.

 

3.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

3.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα σε άλλες ενότητες αυτής της Άδειας. Εξαιρούνται οι συνεργάτες (μεταπωλητές) της εταιρείας κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας.

3.2 Δεν επιτρέπεται να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον πιο πάνω περιορισμό.

3.3 Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

3.4 Η Άδεια Χρήσης δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της INFOKEY.

3.5 Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

3.6 Η INFOKEY ενδέχεται να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (“Υπηρεσίες Υποστήριξης”). Η χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόκειται στην πολιτική και τα θεσμοποιημένα προγράμματα της INFOKEY όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην άμεση (“online”) τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται από την INFOKEY. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού που παρέχεται στον ΠΕΛΑΤΗ στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχει στη INFOKEY για λόγους Τεχνικής Υποστήριξης, η INFOKEY έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η INFOKEY δεν θα κάνει χρήση αυτών των τεχνικών πληροφοριών με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά του ΠΕΛΑΤΗ.

 

4.     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Όλα τα δικαιώματα τίτλων που περιλαμβάνονται στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών (“applets”) που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όπως επίσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν όλα τα παραπάνω, ανήκουν στη INFOKEY ή τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια Χρήσης δεν παραχωρεί στον ΠΕΛΑΤΗ κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται ο ΠΕΛΑΤΗΣ να εκτυπώσει ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

 

5.    Διάρκεια – Λήξη

5.1  Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου προς τον ΠΕΛΑΤΗ.

5.2 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι αόριστη και η παραχωρούμενη άδεια χρήσης ισχύει μέχρι την καταγγελία αυτής. Η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται η κοινοποίηση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από την INFOKEY, σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραβεί οποιοδήποτε όρο της Σύμβασης αυτής, όλων των όρων της παρούσας συμφωνουμένων ως ουσιωδών.

5.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα επιστρέψει αμέσως στην INFOKEY το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εντύπων και τυχόν αντιγράφων, εξουσιοδοτημένων ή μη, του Προγράμματος ή των εν λόγω εντύπων ή θα το διαθέσει κατά τρόπο που θα υποδείξει η INFOKEY. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι δυνατόν να ζητηθεί να υπογράψει δήλωση που να βεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της παραγράφου.

 

6.    Έκταση Ευθύνης

6.1 Με την επιφύλαξη του παρακάτω Άρθρου 7 παράγραφος 2, η INFOKEY δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του ΠΕΛΑΤΗ για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη, που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Πρόγραμμα ή άλλα αντικείμενα ή υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτήν την Σύμβαση. Περαιτέρω, η INFOKEY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας λόγω απεργιών, κοινωνικών αναταραχών, τυχαίου γεγονότος και λοιπών περιστατικών ανωτέρας βίας. Η INFOKEY , αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η INFOKEY δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. Η INFOKEY δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή φθορές που οφείλονται:

α) σε ατύχημα, πτώση, σύνθλιψη, περιβαλλοντικές συνθήκες, μαγνητικά πεδία, αντικανονική ηλεκτροδότηση, βλάβη του hardware

β) σε κακή χρήση ή σε χρήση με σύμφωνη προς τις οδηγίες χρήσης

γ) σε κάθε είδους αυθαίρετη επέμβαση ή / και τροποποίηση από άτομο μη ειδικά εξουσιοδοτημένο από την INFOKEY

δ) σε παράλειψη συχνής λήψης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και συστήματος του προγράμματος

ε) σε αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα λογισμικού (software) ή με ηλεκτρομηχανικά προϊόντα (hardware).

στ) Η INFOKEY δεν εγγυάται την ποιότητα, απόδοση, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του λογισμικού για καμία ειδική χρήση / εφαρμογή. Το λογισμικό διατίθεται “ως έχει” και ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοσή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με το παρόν παρέχεται ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη εγγύηση για οτιδήποτε δεν αναγράφεται ρητά σ` αυτό.

ζ) Η INFOKEY και οι προγραμματιστές της σε καμία περίπτωση δεν υπέχουν κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημιάς, ή / και διαφέροντος, ή / και διαφυγόντων κερδών, που θα οφείλεται σε υφιστάμενο σήμερα ή μελλοντικό ελάττωμα ή βλάβη του λογισμικού και του εγχειριδίου οδηγιών που το συνοδεύει. Ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, η INFOKEY δεν θα ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προγράμματα λογισμικού ή δικτύου υπολογιστών για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή περιφερειακή συσκευή τρίτου κατασκευαστή, καθώς και για απώλεια δεδομένων, αρχείων ή προγραμμάτων λογισμικού.

 

7.    Πρόσθετες Υπηρεσίες

Η INFOKEY αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ισχύος της παρούσας και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παραλαβής από την INFOKEY της Κάρτας Απάντησης του πελάτη (συνημμένη), να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

7.1  Να απαντήσει τηλεφωνικά στον ΠΕΛΑΤΗ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 – 17:00)  όσον αφορά πληροφορίες ή ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση του Προγράμματος.

7.2  Επίσης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο Πρόγραμμα, μόνον εφόσον οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητά της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο 6 της σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως εργασία στον μηχανολογικό εξοπλισμό (hardware) του ΠΕΛΑΤΗ.

7.3  Να διαθέσει δωρεάν στον ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον ζητηθεί, κάθε βελτιωμένη έκδοση (update) του Προγράμματος.

7.4  Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου 7.2 η INFOKEY δεν υπέχει καμία υποχρέωση προς τον ΠΕΛΑΤΗ, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ:

α)    Δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (backup).

β)    Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα σε Η/Υ που δεν πληρεί τις αναγκαίες προδιαγραφές που θέτει η INFOKEY για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

γ)    Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μη συμμορφούμενος προς τις οδηγίες που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης αυτού.

δ)    Αλλάξει το σύστημα Η/Υ όπου λειτουργεί το Πρόγραμμα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της INFOKEY.

ε)    Χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Η/Υ.

στ)  Επιτρέψει οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο Πρόγραμμα από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την INFOKEY για την συγκεκριμένη εργασία.

ζ)    Εάν διαπιστωθεί βλάβη του Η/Υ ή φθορά των μαγνητικών μέσων ή διακοπή ή πτώση της τάσης του ρεύματος.

Η INFOKEY παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και προβλημάτων του ΠΕΛΑΤΗ που οφείλονται σε μη τήρηση των παραπάνω όρων χρήσεως, εφόσον η αποκατάσταση αυτών κριθεί δυνατή από την INFOKEY, κοστολογώντας κατά περίπτωση τις υπηρεσίες αυτές.

 

8.    Καταγγελία της Άδειας Χρήσης

8.1 Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την τυχόν καταγγελία της. Όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς, επιφέρει, αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια, τη μονομερή καταγγελία της από την INFOKEY. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει αμέσως στην INFOKEY όλο το λογισμικό και τα τυχόν αντίγραφο ασφαλείας του, χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του, που κατέβαλε κατά την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του. Η INFOKEY σε περίπτωση καταγγελίας της άδειας επιφυλάσσεται να απαιτήσει από το χρήστη και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη λόγω παράβασης των όρων από το χρήστη. Το δικαίωμα χρήσης μπορεί να καταγγελθεί:

  1. από τον “χρήστη – πελάτη”
  2. από την INFOKEY εάν ο “χρήστης – πελάτης” παραβεί οποιονδήποτέ όρο της παρούσης σύμβασης, πτωχεύσει ή αρνείται την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής προς την INFOKEY. Στην περίπτωση άρνησης εξόφλησης της οφειλείς η INFOKEY διατηρή το δικαίωμα της διακοπής της άδειας χρήσης του λογισμικού έως την πλήρη εξόφληση του υπολοίπου.

Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο “χρήστης – πελάτης”  υποχρεούται να πάυσει να χρησιμοποιεί το λογισμικό, οφείλει να απαλείψει απο την μνήμη του υπολογιστή του την εφαρμογή  και τέλος σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται, επιστροφή μέρους ή όλου του καταβληθέντος τιμήματος για την απόκτηση της άδειας χρήσης.

 

9.    Λοιπές Διατάξεις

9.1  Ισχύον Κείμενο. Η συμφωνία μεταξύ της INFOKEY και του ΠΕΛΑΤΗ περιέχεται εξ’ ολοκλήρου στο παρόν έγγραφο. Οι όροι της σύμβασης αυτής δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν, παρά μόνο γραπτώς. Η μη τήρηση από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων κάποιας ή περισσοτέρων από τις διατάξεις της παρούσας δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση ή τροποποίησή της, ούτε να εμποδίσει την μελλοντική εκτέλεσή της.

9.2 Αυτόματη Αποδοχή. Η παρούσα σύμβαση γίνεται αυτομάτος αποδεκτή απο την Πελάτη σε περίπτωση χρήσης του λογισμικού.

9.3  Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής θα υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας.