Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση θεωρεί ότι η επίτευξη των προκαθορισμένων και μετρήσιμων στόχων περνά μέσα από την ικανοποίηση των πελατών της, τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της και την κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού.

Αναπτύσσει, παράγει και πωλεί προϊόντα ικανοποιώντας απαιτήσεις και προσδοκίες πελατών, παρέχει δε αποτελεσματικές υπηρεσίες μετά την πώληση.

Η ποιότητα των παρερχομένων από αυτή προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία.

Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει, σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, την αναλογούσα σε αυτό υπευθυνότητα, καθώς η ποιότητα προέρχεται και από την επιδεξιότητα των προσώπων που δρουν κατά την ανάπτυξη-σχεδιασμό, παραγωγή, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση, την εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και την τεχνική υποστήριξη των πελατών μετά την πώληση.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς για να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, των πελατών, στα νέα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκτελούμενων διεργασιών και στους τρόπους επίτευξης των στόχων που θέτει η εταιρεία.

Η Πολιτική Ποιότητας, καθώς και οι στόχοι της επιχείρησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υλοποιούμενου Σ.Δ.Π. τίθενται, ελέγχονται και αναθεωρούνται κατ’ έτος κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να υποστηρίζει με υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό (αν απαιτηθεί) τους στόχους ποιότητας που κάθε φορά τίθενται και να γνωστοποιεί την πολιτική της για την ποιότητα καθώς και το νομικό –κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί, σε όλο το προσωπικό.

Τέλος η εταιρεία έχει την απαίτηση από όλους να συμβάλλουν ενεργά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Σημαντικές Στιγμές

» 2004 Ιδρύεται η infokey με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη και διάθεση εξειδικευμένων λογισμικών για τον κλάδο της υγείας και άθλησης
» 2006 Εισέρχεται στον κλάδο της βιομετρικής τεχνολογίας, αναπτύσσοντας σχετικές εφαρμογές
» 2007 Αποκτά την αντιπροσώπευση για την ελληνική αγορά παγκοσμίου φήμης εταιριών του κλάδου των βιομετρικών εφαρμογών
» 2009 Αλλάζει εταιρική μορφή και γίνεται Ε.Π.Ε.
» 2010 Εισέρχεται στον κλάδο των έξυπνων καμερών, αναπτύσσοντας λογισμικό για τον έλεγχο εισόδου σε Τραπεζικά Καταστήματα
» 2010 Εισέρχεται στον κλάδο των συστημάτων αυτοματισμού, σχεδιάζοντας πλακέτες
» 2012 Εισέρχεται στον κλάδο των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
» 2014 Η infokey πιστοποιείται με το Σύστημα Ανάπτυξης Ποιότητας ISO 9001:2008
» 2015 Καθιέρωση διάθεσης ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης μελών σε επιχειρήσεις fitness
» 2017 Εισέρχεται στον κλάδο των εφαρμογών διαχείρισης σταθμών οχημάτων (parking)